Nộp đơn xin trợ cấp công cộng

Cách Nộp đơn


DFCS In Person Meeting Icon on Circle

ĐẾN VĂN PHÒNG

Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng - 5 chiều, trừ  các ngày lễ của Quận Hạt

Benefits Assistance Center – 1867 Senter Road, San Jose CA 95112
General Assistance Services – 1919 Senter Road, San Jose, CA 95112
North County Office – 1330 W. Middlefield Road, Mountain View, CA 94043
South County Office – 379 Tomkins Court, Gilroy, CA 95020

DFCS Computer Icon on circle

Mạng trực tuyến

BenefitsCal (Không có cho CAPI)

DFCS Phone icon on circle

Điện thoại​

1-408-758-3800

DFCS Fax icon on circle

Điện thư*

1-408-295-9248

DFCS Envelope icon on circle

Thư*

PO Box 11018
San Jose, CA 95103

* Tải xuống một ứng dụng bên dưới, gọi số 408-758-3800 để yêu cầu gởi đơn về nhà hoặc đến lấy đơn tại một trong các văn phòng của chúng tôi

 

Cần Thêm Sự Giúp Dỡ


Nếu quý vị bị khuyết tật (về thể chất, tâm trí/cảm xúc, hoặc có khó khăn khi học tập), quý vị có quyền cho chúng tôi biết cần làm gì để giúp quý vị.

Quý vị có một trong những điều sau không?

 • Gặp khó khăn khi đọc, nghe hay nói chuyện
 • Cần thông dịch viên
 • Cần thông dịch viên
 • Cần giúp điền hoặc hiểu các mẫu đơn hoặc các chỉ dẫn phức tạp


Nếu cần giúp đỡ, hãy liên lạc với nhân viên sở xã hội.

Quý vị có quyền truy cập vào các chương trình và dịch vụ một cách bình đẳng. Nếu bị từ chối hỗ trợ cho sự khuyết tật, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân hoặc về quyền khuyết tật với người Chuyên viên cho người khuyết tật ở văn phòng này. 408-755-7999

 

 

 

Quý vị có thể cần nộp thêm giấy tờ dựa theo thông tin được cung cấp trong đơn xin trợ cấp. Nhân Viên Quận Hạt sẽ cho quý vị biết những giấy tờ nào cần thêm.

Các tài liệu có thể được gửi:

 • Trực tuyến - Gửi tài liệu trực tuyến
 • Trực tuyến - BenefitsCal.com
 • ĐIỆN THƯ - 408-295-9248
 • THƯ - PO Box 11018, San Jose, CA 95103
 • HỘP THƯ TẠI VĂN PHÒNG:

  Benefits Assistance Center – 1867 Senter Road, San Jose CA 95112
  Continuing Benefit Services - 1877 Senter Road, San Jose CA 95112
  CalWORKs Employment Services - 1879 Senter Road, San Jose CA 95112
  General Assistance Services – 1919 Senter Road, San Jose, CA 95112
  North County Office – 1330 W. Middlefield Road, Mountain View, CA 94043
  South County Office – 379 Tomkins Court, Gilroy, CA 95020

Hãy ghi tên và số hồ sơ của quý vị lên tất cả giấy tờ phải nộp

Giấy tờ cần thiết để xét duyệt đơn xin trợ cấp của quý vị như sau:

Thông Tin

Chứng từ thường được dùng


Khai sinh/Quốc tịch

 • Giấy khai sinh
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ
 • Giấy chứng chỉ nhập tịch

Căn cước

 • Thẻ căn cước hoặc bằng lái xe
 • Thẻ học sinh hoặc thẻ nhân viên
 • Hộ chiếu
 • Giấy tờ của sở Di Trú

Nơi cư trú

 • Thẻ căn cước hoặc bằng lái xe
 • Phong bì hoặc bưu thiếp có đóng dấu bưu điện gửi cho quý vị
 • Hóa đơn điện, nước, rác
 • Hợp đồng thuê nhà
 • Hóa đơn hoặc giấy tờ có tên và địa chỉ của quý vị

Liên hệ

 • Giấy hôn thú hoặc giấy chứng nhận sống chung
 • Giấy khai sinh
 • Giấy tờ tòa án (ly hôn, giám hộ, v.v.)

Số An Sinh Xã Hội (SSN)

 • Thẻ An Sinh Xã hội
 • Chứng từ đã nộp xin thẻ An Sinh Xã hội

Tình Trạng Di Trú

 • Thẻ xanh/thường trú nhân (I-551)
 • Thẻ cho phép đi làm (I-766)
 • Hộ chiếu nước ngoài kèm theo mẫu I-94/I-94A
 • Giấy Thông Báo của Sở Di Trú (I-797)

Thu Nhập từ Việc Làm

 • Cuống phiếu lương
 • Giấy chứng nhận của nơi làm việc có ghi số tiền lương nhận trước khi trừ thuế, số giờ làm, v.v.
 • Giấy khai thuế cho công việc tự làm chủ (IRS Schedule C, v.v.)

Thu nhập khác
(Ví dụ: tiền hưu trí, tiền thất nghiệp, tiền mất khả năng lao động)

 • Thư báo số tiền được nhận
 • Cuống chi phiếu
 • Tài trợ tiền học/tiền vay/giấy hỗ trợ tài chính cho việc học của chính phủ

Tài sản

 • Báo cáo ngân hàng
 • Giấy đăng bộ xe
 • Hóa đơn tiền nhà
 • Giấy chủ quyền nhà
 • Bảo hiểm nhân thọ, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư hưu trí
 • Bản báo cáo tài khoản hưu trí mới nhất

Chi phí nhà ở và điện, nước, rác

 • Hợp đồng thuê nhà hoặc biên lai tiền thuê nhà
 • Hóa đơn tiền nhà
 • Hóa đơn điện, rác, nước
 • Giấy thuế nhà đất
 • Hóa đơn bảo hiểm nhà thuê hoặc nhà mua
 • Biên lai thuê khách sạn/nhà trọ

Chi phí y tế

 • Hóa đơn hoặc biên lai chi phí y tế
 • Hóa đơn hoặc biên lai chi phí di chuyển về y tế
 • Giấy đóng/phí bảo hiểm cho y tế hoặc nha khoa

Chứng nhận của Bác Sĩ

 • Chứng từ mang thai và ngày dự đoán sẽ sinh do bác sĩ hoặc phòng khám chứng nhận
 • Giấy chứng của bác sĩ

Hồ sơ chủng ngừa
(cho trẻ em dưới 6 tuổi)

 • Thẻ chủng ngừa có đóng dấu
 • Giấy từ cha mẹ hoặc người giám hộ giải thích lý do tại sao trẻ không được chích ngừa
 • Giấy của bác sĩ chứng nhận rằng không chích ngừa được

Quý vị không cần nộp các chứng từ nếu Quận Hạt đã có thông tin mới nhất hoặc thông tin có thể được xác minh bằng mạng điện tử. Quận Hạt có thể giúp quý vị lấy những chứng từ nếu cần thiết.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.