Chương Trình Trại Hè & Các Hoạt Động Bồi Dưỡng Của Quận Santa Clara

Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Santa Clara đã tài trợ kinh phí cho các trại hè và hoạt động bồi dưỡng dành cho thanh thiếu niên của chúng tôi!

Chương trình Trại Hè và Các Hoạt Động Bồi Dưỡng (Summer Camps and Enrichment Activities, SCEA) được thiết kế để giúp đỡ các thanh thiếu niên được nhận nuôi và có thu nhập thấp ở Quận Santa Clara tham gia vào các hoạt động hè bằng cách cung cấp học bổng cho các gia đình đủ điều kiện.

Hiệp Hội Cha Mẹ Nhận Chăm Sóc Thân Nhân, Nhận Con Nuôi và Chăm Sóc Nuôi Dưỡng (Kinship, Adoptive and Foster Parent Association, KAFPA) của Quận Santa Clara điều phối chương trình SCEA và là đầu mối liên hệ của quý vị khi có thắc mắc và cần hỗ trợ. KAFPA, được thành lập vào năm 1989, cung cấp các nguồn lực và người ủng hộ cho những nhu cầu của các gia đình nhận chăm sóc thân nhân, nhận con nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng ở Quận Santa Clara.

Có một số trại hè và các hoạt động bồi dưỡng cho trẻ em với nhiều sở thích khác nhau như khoa học, karate, lập trình, âm nhạc, nghệ thuật, thể dục, cưỡi ngựa, nấu ăn, thể thao và nhiều hơn nữa! Ngoài ra, còn có các trại hè và hoạt động cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Để biết các ý tưởng về trại hè và hoạt động bồi dưỡng, vui lòng truy cập các trang web sau: 
Inplay
San Jose Summer Camps
Activity Hero
Active kids

Boy playing in park

 

Ai đủ điều kiện đăng ký ghi danh:

Cư dân là trẻ em và thanh thiếu niên, của Quận Santa Clara, phải trong độ tuổi từ 0-18 tuổi VÀ phải đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

  • Nhận Con NuôiThanh thiếu niên được nhận làm con nuôi thông qua Bộ Phận Trẻ Vị Thành Niên của Tòa Án Cấp Cao CA.
  • Chăm Sóc Nuôi Dưỡng: Thanh thiếu niên được đưa (theo lệnh của tòa án) ra khỏi gia đình của mình và đến ở tại một gia đình cung cấp nguồn lực (nuôi dưỡng) hoặc với một người chăm sóc là thân nhân hoặc Thành Viên Gia Đình Mở Rộng Không Có Quan Hệ Huyết Thống (Non-Related Extended Family Member, NREFM). Những thanh thiếu niên này có luật sư.
  • Chăm Sóc Thân Nhân: Thanh thiếu niên sống với họ hàng thông qua sự giám hộ nhưng không phải trong dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng theo lệnh của tòa án. Thanh thiếu niên không có luật sư.
  • Thu Nhập Thấp: Thu nhập thấp, có thể đang nhận trợ cấp công (Medi-Cal, CalFresh hoặc CalWORKs).  
  • Quản chế: Nhận các dịch vụ Phòng Ngừa và Can Thiệp Sớm (Prevention and Early Intervention, PEI) từ bộ phận quản chế nhưng thanh thiếu niên KHÔNG có vụ kiện ra tòa.
  • Nhận Dịch Vụ DFCS: Nhận các dịch vụ duy trì gia đình tự nguyện, đoàn tụ gia đình tự nguyện, giám sát không chính thức hoặc các dịch vụ ứng phó thay thế từ Bộ Dịch Vụ Gia Đình & Trẻ Em.

Vui lòng đảm bảo rằng quý vị có tất cả các tài liệu này trước khi bắt đầu đăng ký:
•  Thông tin trại hè
•  Bằng chứng ghi danh
•  Chi phí trại hè/hoạt động HOẶC Bằng chứng thanh toán (Nếu yêu cầu hoàn trả)

Bộ Tài Liệu Mẫu

Receipt Example - Vietnamese

Hiệp Hội Cha Mẹ Nhận Chăm Sóc Thân Nhân, Nhận Con Nuôi, Chăm Sóc Nuôi Dưỡng KAFPA
373 W. Julian St, San Jose, CA 95110
408-501-6365 | KAFPA.org
[email protected]

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.