tin vui! Bảo hiểm y tế toàn phần cho người 50 tuổi trở lên. Không bị ảnh hưởng vì tình trạng di trú.

tin vui! Bảo hiểm y tế toàn phần cho người 50 tuổi trở lên. Không bị ảnh hưởng vì tình trạng di trú.

Medi-Cal cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc với chi phí thấp cho cá nhân và gia đình. Quý vị phải hội đủ điều kiện của chương trình Medi-Cal.

Bảo hiểm gồm:

  • Đi Bác sĩ
  • Bệnh viện
  • Thuốc theo toa
  • Nha khoa
  • Nhãn khoa
  • Sức khỏe tâm trí
  • Cai nghiện

Category

Medi-Cal Các Điều Cần Biết

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.