Quý vị có biết không? Một số người trong những người hội đủ điều kiện nhận Bảo hiểm y tế Medi-Cal, cũng có thể hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp thực phẩm CalFresh.

Quý vị có biết không? Một số người trong những người hội đủ điều kiện nhận Bảo hiểm y tế Medi-Cal, cũng có thể hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp thực phẩm CalFresh. Trợ cấp thực phẩm CalFresh giúp quý vị thêm tiền chi tiêu cho thực phẩm và mua thức ăn bổ dưỡng lành mạnh. 

Category

Medi-Cal Các Điều Cần Biết

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.