Quý vị có biết không? Một số người hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh, cũng có thể hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế Medi-Cal.

Quý vị có biết không? Một số người hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh, cũng có thể hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế Medi-Cal. Chương trình Medi-Cal cung cấp bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp với nhiều dịch cụ y tế cho ai hội đủ điều kiện.

Category

Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.