CalFresh Food Các Điều Cần Biết

Date Category Title
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Trợ cấp Thực phẩm CalFresh tạm thời
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Dùng thẻ EBT để mua thức ăn nóng nấu sẵn đến ngày 2 tháng 5 năm 2023
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Trang mạng BenefitsCal sẽ hoạt động lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2023
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Cấp lại thực phẩm bị mất hoặc bị hư bằng trợ cấp thực phẩm.
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Quý vị cần nộp giấy tờ, báo cáo hoặc đơn từ một cách dễ dàng, an toàn và nhanh?
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Trợ cấp thực phẩm CalFresh có thể dùng để mua hàng tạp hóa TRỰC TUYẾN tại Albertsons, Amazon, Safeway, Vons, and Walmart.
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Tải xuống Tập Hướng Dẫn Các Nguồn Hỗ Trợ Trong Cộng Đồng mới (chỉ có tiếng Anh)
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Để dễ dàng tìm kiếm địa điểm qua mạng hãy vào Nhân Đôi Tiền Trợ Cấp Thực Phẩm và Tiệm Ăn Nhận Thẻ EBT
Điều Cần Biết về Trợ Cấp Thực Phẩm Quý vị có biết không? Một số người hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh, cũng có thể hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế Medi-Cal.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.