Trợ Cấp Tài Chính cho người di dân lớn tuổi, khiếm thị hoặc khuyết tật (CAPI)

Chương trình Trợ Cấp Tiền Mặt cho Người Di Dân CAPI được Tiểu Bang California tài trợ. Chương trình này (CAPI) trợ cấp tiền mặt cho người di dân lớn tuổi, khiếm thị, và khuyết tật không hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp SSI/SSP vì tình trạng di trú.

Quý vị có đủ điều kiện không?

Nếu không phải là công dân Hoa Kỳ 65 tuổi trở lên, bị khiếm thị, hoặc khuyết tật, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận CAPI. Điều kiện để nhận được trợ cấp dựa trên thu nhập, tài sản, nơi cư trú và quy định của SSI/SSP.

Sau khi nộp đơn, Cán Sự Xã Hội sẽ xét xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Thủ Tục Nộp Đơn

 1. Điền & Nộp Đơn
 2. Xin hẹn phỏng vấn – Cán sự Xã hội của Quận Hạt sẽ làm hẹn để phỏng vấn trực tiếp.
 3. Quý vị có thể cần nộp các chứng từ nếu thu nhập, quốc tịch, hoặc thông tin khác không được kiểm chứng qua mạng điện tử hoặc nếu có nghi vấn. Bấm vào  Các Chứng Từ Thường Dùng để biết danh sách liệt kê các giấy tờ cần.
 4. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn, quý vị sẽ nhận được thư Thông Báo (NOA) qua bưu điện, sẽ cho quý vị biết đơn xin của quý vị đã được chấp thuận hoặc từ chối.
 5. Nếu đơn được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được thẻ EBT qua bưu điện. Quý vị cũng có thể xếp đặt với Cán sự xã hội của quý vị để nhận thẻ EBT tại một văn phòng của Quận Hạt.

Trở lại trên cùng


Sử dụng trợ cấp của quý vị

Thẻ trợ cấp qua hệ thống điện toán (EBT)

Để có thể sử dụng trợ cấp tiền mặt, quý vị sẽ nhận được thẻ nhựa EBT, còn được gọi là thẻ Golden State Advantage. Quý vị có thể dùng như thẻ trừ tiền thẳng từ trương mục ngân hàng hoặc thẻ ATM khi bấm vào 4 số PIN. Để bảo mật, PIN sẽ được gởi trong một thư riêng, hãy theo lời hướng dẫn để đổi số PIN.

Để xem số tiền hiện có, các chi tiêu và các địa điểm có thể dùng thẻ EBT.

Hãy tự bảo vệ mình trước những trò gian lận, luôn giữ thẻ EBT và số PIN an toàn và bí mật. Nếu nhận được tin nhắn, email hoặc điện thoại yêu cầu cho số thẻ EBT hoặc số PIN, ĐỪNG cung cấp thông tin của quý vị, đây là một vụ LỪA ĐẢO!

Nếu mất thẻ hoặc là nạn nhân của một vụ lừa đảo hãy gọi số 1-877-328-9677.

 

Những địa điểm nhận thẻ EBT

Quý vị có thể sử dụng thẻ EBT ở bất cứ cửa tiệm hoặc ATM có niêm yết dấu 'Quest', hãy vào trang: CA EBT Locatorđể tìm địa điểm nhận thẻ EBT.

Một số địa điểm sẽ lấy lệ phí dùng thẻ EBT, hãy bấm vào Lấy Tiền Mặt KHÔNG Tốn Lệ Phí!

Trở lại trên cùng


Giữ trợ cấp của quý vị

Báo cáo Định kỳ

Hàng năm Quận Hạt sẽ gửi cho quý vị một mẫu đơn qua bưu điện để báo cáo những thay đổi về thu nhập, tài sản hoặc điều khác có ảnh hưởng đến trợ cấp của quý vị. Nếu không nộp lại mẫu đơn này, trợ cấp của quý vị sẽ bị ngưng.

Quý vị có thể điền các mẫu đơn trực tuyến tại MyBenefitsCalWIN. Để biết thêm thông tin về cách hoàn tất Mẫu Báo cáo (SAR7) hãy xem video này. Quý vị có thể chọn video bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt.

Quận Hạt sẽ làm hẹn phỏng vấn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp mỗi năm một lần.

Bảo trì tài khoản

Nếu địa chỉ nhận thư hoặc số điện thoại của quý vị thay đổi, hãy cập nhật thông tin liên lạc của quý vị tại MyBenefitsCalWIN hoặc liên lạc với Cán Sự Xã Hội của qúy vị.

Trở lại trên cùng


Các Điều Cần Biết

Các Câu Hỏi Thường Gặp

  Số tiền trợ cấp sẽ do Cán Sự Xã Hội xác định và còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như thu nhập, số người, sự sắp xếp của cuộc sống , v.v.

  Khi xét duyệt chương trình này, tài sản sẽ được tính tùy thuộc vào giá trị của chúng. Có những tài sản được miễn, ví dụ như ngôi nhà quý vị đang ở và sở hữu.

  Bất kỳ thu nhập nào quý vị có, bao gồm thu nhập từ công việc, sẽ được xem xét, nhưng quý vị vẫn có thể đủ điều kiện tùy thuộc vào số tiền thu nhập.

  Quý vị vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp CAPI nếu là người di dân được bảo trợ vào Hoa Kỳ. Tình trạng bảo trợ phải được xác minh.

  Trong khi chờ đợi Trợ Cấp SSI/SSP được chấp thuận, quý vị có thể được nhận Trợ Cấp CAPI. Khi Trợ Cấp SSI/SSP của quý vị được chấp thuận, Trợ Cấp CAPI sẽ chấm dứt.

  Nếu quý vị được nhận trợ cấp tiền mặt trong khi đơn xin SSI/SSP đang được xét duyệt, quận hạt có thể lấy lại tiền từ khoản SSI/SSP mà quý vị xin từ ban đầu khi được chấp thuận.

  Không có giới hạn về thời gian mà quý vị có thể được nhận trợ cấp tiền mặt CAPI, nếu quý vị tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu của CAPI.

  Nếu rời khỏi Hoa Kỳ 30 ngày liên tiếp hoặc lâu hơn, quý vị không còn đủ điều kiện nhận CAPI, cho đến khi quý vị đã trở lại Hoa Kỳ 30 ngày liên tiếp hoặc lâu hơn. Quý vị sẽ cần phải lấy hẹn với Cán Sự Xã Hội để họ có thể xem xét hộ chiếu của quý vị để xác nhận.

  "Không. Quý vị không phải trả lại trợ cấp tiền mặt CAPI.

  Nếu quý vị được nhận trợ cấp tiền mặt trong khi đơn xin SSI/SSP đang được xét duyệt, quận hạt có thể lấy lại tiền từ khoản SSI/SSP mà quý vị xin từ ban đầu khi được chấp thuận.

  • Hãy liên lạc với Cán Sự Xã Hội của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của họ ở góc trên cùng bên phải của Thông Báo mới nhất của Quận Hạt (NOA).
  • Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cán Sự Xã Hội, hãy yêu cầu nói chuyện với Cấp Trên (Supervisor).
  • Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cấp Trên (Supervisor);
  • Quý vị có thể gửi email đến văn phòng Thanh tra Quận của chúng tôi tại [email protected]để yêu cầu xem xét hồ sơ bảo mật miễn phí

   HOẶC

   Quý vị có quyền yêu cầu buổi Điều Trần. Để yêu cầu một Buổi Điều Trần, hãy làm theo các hướng dẫn ở mặt sau thư Thông Báo của Quận Hạt (NOA) mà quý vị đã nhận được.

   Điền vào mặt sau của NOA và gửi hoặc mang giấy này đến;
   Appeals Unit
   County of Santa Clara Social Services
   333 W Julian St.
   San Jose, CA 95110-2335

   HOẶC

   Gọi 1-800-952-5253
   TDD cho người khiếm thính hoặc nói 1-800-952-8349

  Hãy kết nối với chúng tôi

  ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.