Trợ Cấp Tiền Mặt cho Người Lớn Không Có Trẻ Em (Trợ Cấp Tổng Quát)

Trợ Cấp Tổng Quát (GA) là một chương trình được Quận Santa Clara điều hành và tài trợ. Chương trình Trợ cấp Tổng Quát hỗ trợ tiền mặt và dịch vụ việc làm cho cư dân của Hạt Santa Clara là người lớn không có trẻ em mà không được một trợ giúp nào khác.

Trợ cấp Tiền mặt cho Người Tỵ nạn (RCA)  hỗ trợ tiền mặt ngắn hạn cho những người tỵ nạn mới đến và một số di dân khác, khi những người này không đủ điều kiện nhận các trợ cấp tiền mặt khác.

Chương trình Trợ cấp cho Nạn nhân của Tệ nạn Buôn người và Tội phạm (TCVAP) hỗ trợ tiền mặt ngắn hạn cho một số di dân còn sống sót của tệ nạn buôn người và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Quý vị có đủ điều kiện không?

Nếu là một người lớn không có con cái phụ thuộc cần được giúp đỡ, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận GA. Chương trình này dựa trên thu nhập, nơi cư trú, tài sản và quốc tịch.

Khi quý vị nộp đơn, Cán Sự Xã Hội sẽ quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Thủ Tục Nộp Đơn

 1. Điền & Nộp Đơn
 2. Xin hẹn phỏng vấn – Cán sự Xã hội của Quận Hạt sẽ làm hẹn để phỏng vấn trực tiếp.
 3. Quý vị có thể cần nộp các chứng từ nếu thu nhập, quốc tịch, hoặc thông tin khác không được kiểm chứng qua mạng điện tử hoặc nếu có nghi vấn. Bấm vào  Các Chứng Từ Thường Dùng để biết danh sách liệt kê các giấy tờ cần.
 4. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn, quý vị sẽ nhận được thư Thông Báo (NOA) qua bưu điện, sẽ cho quý vị biết đơn xin của quý vị đã được chấp thuận hoặc từ chối.
 5. Nếu đơn được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được thẻ EBT qua bưu điện. Quý vị cũng có thể xếp đặt với Cán sự xã hội của quý vị để nhận thẻ EBT tại một văn phòng của Quận Hạt.

Trở lại trên cùng


Sử dụng trợ cấp của quý vị

Thẻ trợ cấp qua hệ thống điện toán (EBT)

Để có thể sử dụng trợ cấp quý vị sẽ nhận được thẻ nhựa EBT, còn được gọi là thẻ Golden State Advantage. Quý vị có thể dùng như thẻ trừ tiền thẳng từ trương mục ngân hàng hoặc thẻ ATM khi bấm vào 4 số PIN. Để bảo mật, PIN sẽ được gởi trong một thư riêng, hãy theo lời hướng dẫn để đổi số PIN.

Để xem số tiền hiện có, các chi tiêu và các địa điểm có thể dùng thẻ EBT.

Hãy cẩn thận về việc bị đánh cắp và lừa đảo trợ cấp qua thẻ EBT

Hãy tự bảo vệ mình trước những trò gian lận, luôn giữ thẻ EBT và số PIN an toàn và bí mật. Nếu nhận được tin nhắn, email hoặc điện thoại yêu cầu cho số thẻ EBT hoặc số PIN, ĐỪNG cung cấp thông tin của quý vị, đây là một vụ LỪA ĐẢO!

Nếu quý vị là nạn nhân của việc trộm cắp phúc lợi, hãy báo cho nhân viên Quận tại số 408-758-3800 trong vòng 10 ngày

Watch EBT Scam Video
 

Những địa điểm nhận thẻ EBT

Quý vị có thể sử dụng thẻ EBT ở bất cứ cửa tiệm hoặc ATM có niêm yết dấu 'Quest', hãy vào trang: CA EBT Locatorđể tìm địa điểm nhận thẻ EBT.

Một số địa điểm sẽ lấy lệ phí dùng thẻ EBT, hãy bấm vào Lấy Tiền Mặt KHÔNG Tốn Lệ Phí!

Trở lại trên cùng


Giữ trợ cấp của quý vị

Báo cáo Định kỳ

Quận Hạt sẽ gửi cho quý vị một mẫu đơn mỗi 6 tháng qua bưu điện để báo cáo những thay đổi. Những thay đổi này có thể là thu nhập, tài sản hoặc điều khác mà nó sẽ ảnh hưởng đến trợ cấp của quý vị. Nếu không nộp lại mẫu đơn này, trợ cấp của quý vị sẽ bị ngưng..

Quận Hạt sẽ làm hẹn phỏng vấn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp mỗi năm một lần.

 

Trở lại trên cùng


Dịch Vụ Hướng Nghiệp

Dịch Vụ Hướng Nghiệp (VS) là chương trình miễn phí giúp quý vị đạt được các kỹ năng, công cụ và huấn nghệ để tìm một công việc có mức lương đủ sống. Với một số trường hợp ngoại lệ, tất cả những người nhận trợ cấp GA phải tham gia vào chương trình VS.

Cán sự Xã hội sẽ cho quý vị biết nếu phải tham gia vào chương trình VS. Cố Vấn Việc Làm sẽ giúp quý vị tạo ra một kế hoạch việc làm.


Các Điều Cần Biết

Các Câu Hỏi Thường Gặp

  Không. Quý vị không phải trả lại tiền trợ cấp GA.

  Nếu tiền trợ cấp được phát cho quý vị trong khi đơn xin tiền SSI/SSP ở Sở An Sinh Xã Hội của quý vị đang được xét duyệt, Quận Hạt có thể thu hồi số tiền SSI/SSP nhận lần đầu của quý vị sau khi được chấp thuận.

  Khoản tiền trợ cấp được xác định bởi Cán sự Xã hội sau khi xem xét thu nhập của quý vị và số người; số tiền khoảng từ $150 đến $343 một tháng.

  Để hội đủ điều kiện nhận GA, quý vị không thể có nhiều hơn $500 tài sản. Một số tài sản sẽ không được tính nên một cá nhân có thể có chúng và vẫn nhận được GA, chẳng hạn như một nhà để ở.

  Có. Để hội đủ điều kiện nhận GA, quý vị phải là cư dân Hạt Santa Clara và Công dân Hoa Kỳ hoặc không phải công dân hội đủ điều kiện.

  Không có giới hạn về thời gian để nhận trợ cấp tiền mặt GA, nếu quý vị tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều kiện của GA.

  Người tham gia vào chương trình GA Huấn Nghệ là mục tiêu chính của chương trình GA. Các cá nhân có khả năng được yêu cầu đi tìm việc hoặc tham gia vào hoạt động được chấp thuận; giáo dục có liên quan đến việc làm, huấn nghệ và/hoặc giúp chuẩn bị tìm việc quan đến việc làm thông qua chương trình Dịch vụ Hướng Nghiệp (VS).

  Quý vị sẽ không phải tham gia vào chương trình Dịch vụ Hướng nghiệp (VS) nếu cung cấp giấy xác minh y tế về bệnh tật của quý vị cho Cán Sự Xã Hội. Quý vị sẽ phải nộp đơn xin các nguồn phúc lợi có sẵn khác như tiền mất khả năng lao động, tiền SSI từ Sở An Sinh Xã Hội và/hoặc tiền mất khả năng lao động từ Sở Thất Nghiệp của Tiểu Bang (SDI hoặc DIB).

  Có. Quý vị phải sống ở Hạt Santa Clara nhưng không cần phải có nơi ở dài hạn hoặc địa chỉ cố định.

  • Hãy liên lạc với Cán Sự Xã Hội của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của họ ở góc trên cùng bên phải của Thông Báo mới nhất của Quận Hạt (NOA).
  • Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cán Sự Xã Hội, hãy yêu cầu nói chuyện với Cấp Trên (Supervisor).
  • Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cấp Trên (Supervisor);
  • Quý vị có thể gửi email đến văn phòng Thanh tra Quận của chúng tôi tại [email protected]để yêu cầu xem xét hồ sơ bảo mật miễn phí

   HOẶC

   Quý vị có quyền yêu cầu buổi Điều Trần. Để yêu cầu một Buổi Điều Trần, hãy làm theo các hướng dẫn ở mặt sau thư Thông Báo của Quận Hạt (NOA) mà quý vị đã nhận được.

   Điền vào mặt sau của NOA và gửi hoặc mang giấy này đến;
   Appeals Unit
   County of Santa Clara Social Services
   333 W Julian St.
   San Jose, CA 95110-2335

   HOẶC

   Gọi 1-800-952-5253
   TDD cho người khiếm thính hoặc nói 1-800-952-8349

  Hãy kết nối với chúng tôi

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.