Trợ cấp Tài Chính

Nhiệm vụ của Văn Phòng Dịch Vụ Trợ Cấp và Việc Làm (DEBS) là hỗ trợ tài chính cho những cá nhân và gia đình có rất ít hoặc không có thu nhập. Sự hỗ trợ này được cung cấp qua các chương trình được chính phủ tài trợ cho công chúng. Nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình, quý vị có thể nhận được trợ cấp tiền mặt.

Family of parents and two small children sitting on a couch at home smiling

 

 

Trợ Cấp Tiền Mặt cho Gia Đình có Trẻ Em (CalWORKs)

Chương trình CalWORKs giúp các gia đình có trẻ em và phụ nữ mang thai trong 6 tháng cuối của thai kỳ đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

CalWORKs trợ giúp tiền mặt có thời hạn, gửi trẻ và bảo hiểm y tế. Chương trình này cũng giúp tìm và giữ việc, trả tiền học, cung cấp các dịch vụ khác để hỗ trợ gia đình quý vị, ngay cả khi không còn nhận trợ cấp.

Workers in autoshop

 

 

Tợ Cấp Tiền Mặt cho Gia Đình Không Có Trẻ Em (Trợ Cấp Tổng Quát)

Trợ Cấp Tổng Quát (GA) là một chương trình được Quận Santa Clara điều hành và tài trợ. Chương trình Trợ cấp Tổng Quát hỗ trợ tiền mặt và dịch vụ việc làm cho cư dân của Hạt Santa Clara là người lớn không có trẻ em mà không được một trợ giúp nào khác.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.