Marketing Materials

This marketing material portal is an online, on-demand repository where Community Based Organizations (CBOs) and business partners can download campaign content. The content categories include: videos, fliers, brochures, posters, and social media toolkits – tied to those specific campaigns.

Videos

To download videos 

  1. Right click on the Download video link 
  2. Select Save link as (If using Internet Explorer select Save target as)
  3. Navigate to the folder where you want to save the video
  4. Click save
ABCs of Public Charge

ABCs of Public Charge

Learn what programs are included under the Public Charge test that could affect your immigrant status and immigration application.
Watch on YouTube
Right-click to Download video

Las ABC’s de la Carga Pública

Las ABC’s de la Carga Pública

Conozca qué programas están incluidos en la prueba de carga pública que podrían afectar su estatus de inmigrante y su solicitud de inmigración.
Ver en YouTube
Haga clic derecho para descargar el video

ABC của “Gánh Nặng Công Cộng”

ABC của “Gánh Nặng Công Cộng”

Hãy tìm hiểu những chương trình nào được xem là “Gánh nặng công cộng” có thể ảnh hưởng đến tình trạng di trú và đơn xin nhập cư của quý vị.
Xem trên YouTube
Bấm bên phải của chuột để tải video xuống

Apply for Public Benefits

Apply for Public Benefits

Easy ways to apply for Health Care (Medi-Cal), Food Assistance (CalFresh Food) and Cash Assistance (CalWORKs, General Assistance, CAPI and RCA) programs.
Watch on YouTube
Right-click to Download video

Solicitar Beneficios Públicos

Solicitar Beneficios Públicos

Formas fáciles de solicitar los programas de Atención Médica (Medi-Cal), Asistencia Alimentaria (CalFresh Food) y Asistencia Monetaria (CalWORKs, Asistencia General, CAPI y RCA).
Ver en YouTube
Haga clic derecho para descargar el video

Nộp đơn xin trợ cấp

Nộp đơn xin trợ cấp

Cách dễ dàng để nộp đơn xin Bảo Hiểm Y Tế (Medi-Cal), Trợ Cấp Thực Phẩm (CalFresh Food) và Trợ Cấp Tiền Mặt (Cho gia đình có trẻ em - CalWORKs, Cho Người lớn không có trẻ em – Trợ Cấp Tổng Quát, Cho Người di dân - CAPI và Cho Người tỵ nạn - RCA).
Xem trên YouTube
Bấm bên phải của chuột để tải video xuống

Calfresh Food

CalFresh Food can Stretch your Food Budget

Learn how to get extra money from the CalFresh program to purchase healthy food.
Watch on YouTube
Right-click to Download video

CalFresh Food Puede Estirar su Presupuesto de Alimentos

CalFresh Food Puede Estirar su Presupuesto de Alimentos

Aprenda a obtener dinero extra del programa CalFresh para comprar alimentos saludables.
Ver en YouTube
Haga clic derecho para descargar el video

Trợ cấp thực phẩm giúp quý vị có thêm tiền chợ

Trợ cấp thực phẩm giúp quý vị có thêm tiền chợ

Hãy tìm hiểu làm như thế nào để có thêm tiền từ chương trình trợ cấp thực phẩm CalFresh để mua thức ăn lành mạnh.
Xem trên YouTube
Bấm bên phải của chuột để tải video xuống

CalFresh Employment & Training Program

CalFresh Employment & Training Program

Jennifer’s story is one of second chances and success in Goodwill’s CalFresh Employment & Training program.
Watch on YouTube
Right-click to Download video

Programa de Entrenamiento y Empleo de CalFresh

Programa de Entrenamiento y Empleo de CalFresh

La historia de Jennifer es una de las segundas oportunidades y el éxito en el programa de Entrenamiento y Empleo de CalFresh de Goodwill.
Ver en YouTube
Haga clic derecho para descargar el video

Chương trình CalFresh Việc Làm và Huấn Nghệ

Chương trình CalFresh Việc Làm và Huấn Nghệ

Câu chuyện của Jennifer là một trong những cơ hội thứ hai và sự thành công từ Chương trình CalFresh Việc làm và Huấn Nghệ của Goodwill.
Xem trên YouTube
Bấm bên phải của chuột để tải video xuống

Food Assistance and Healthy Eating

Food Assistance and Healthy Eating

Eat delicious, healthy meals using multiple food assistance programs to increase your food budget.
Watch on YouTube
Right-click to Download video

Asistencia Alimentaria y Alimentación Saludable

Asistencia Alimentaria y Alimentación Saludable

Consuma comidas deliciosas y saludables utilizando varios programas de asistencia alimentaria para aumentar su presupuesto de alimentos.
Ver en YouTube
Haga clic derecho para descargar el video

Trợ giúp Thực phẩm và Ăn uống Lành mạnh

Trợ giúp Thực phẩm và Ăn uống Lành mạnh

Hãy dùng những chương trình trợ cấp thực phẩm để tăng tiền chợ hầu giúp quý vị có bữa ăn ngon và lành mạnh.
Xem trên YouTube
Bấm bên phải của chuột để tải video xuống

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.