Liên Lạc với Văn Phòng Dịch Vụ Trợ Cấp và Việc Làm

Older couple grocery shopping
People in a workshop
Father with two daughters

Nộp Đơn Xin Trợ Cấp

Hãy Làm theo các hướng dẫn này nếu quý vị muốn Nộp đơn xin trợ cấp.

 


Liên Lạc với Chúng Tôi qua Điện Thoại

Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng - 5 chiều, trừ các ngày lễ của Quận Hạt

Nộp Đơn Xin Trợ Cấp - 408.758.3800

Nếu đang nhận trợ cấp, cách nhanh nhất để liên lạc với Nhân Viên Quận Hạt là gọi trực tiếp cho họ. 

Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên lạc của Cán sự Xã hội ở góc trên cùng bên phải của thư Thông Báo (NOA) mới nhất của Quận Hạt mà quý vị đã nhận được.

Nếu không biết thông tin liên lạc của Nhân Viên Quận Hạt, hãy gọi một trong các số sau đây. 

  • Nếu chỉ đang nhận trợ cấp y tế Medi-Cal, gọi - 408.758.3600
  • Nếu đang nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh, Tiền Mặt cho Gia Đình có Trẻ Em, Tổng Quát, Tiền Mặt cho Người Di Dân, Tiền Mặt cho Người Tỵ Nạn, gọi - 408.758.3800

Để sử dụng hệ tự động tìm thông tin của hồ sơ - gọi - 877.962.3633

 


Địa Điểm Văn Phòng

Benefit Assistance Center
1867 Senter Road
San Jose, CA 95112

Continuing Benefit Services
1870 Senter Road
San Jose, CA 95112

General Assistance Services
1919 Senter Road
San Jose, CA 95112

Employment Services
1879 & 1919 Senter Road
San Jose, CA 95112

North County Office
1330 W. Middlefield Road
Mountain View, CA 94043

South County Office
379 Tomkins Court
Gilroy, CA 95002

Tất cả các địa điểm này có Hộp Thư Văn Phòng để quý vị nộp giấy tờ 

 


Cần Thêm Sự Giúp Dỡ

Nếu quý vị bị khuyết tật (về thể chất, tâm trí/cảm xúc, hoặc có khó khăn khi học tập), quý vị có quyền cho chúng tôi biết cần làm gì để giúp quý vị.

Quý vị có một trong những điều sau không?

  • Gặp khó khăn khi đọc, nghe hay nói chuyện
  • Cần thông dịch viên
  • Cần thông dịch viên
  • Cần giúp điền hoặc hiểu các mẫu đơn hoặc các chỉ dẫn phức tạp


Nếu cần giúp đỡ, hãy liên lạc với nhân viên sở xã hội.

Quý vị có quyền truy cập vào các chương trình và dịch vụ một cách bình đẳng. Nếu bị từ chối hỗ trợ cho sự khuyết tật, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân hoặc về quyền khuyết tật với người Chuyên viên cho người khuyết tật ở văn phòng này.

Tere Cohn-Hayes - Giám sát viên Cơ hội bình đẳng/ Chuyên viên về quyền công dân (408) 755–7299 | [email protected]

 


Thủ Tục Khiếu Nại

Nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại về đơn xin trợ cấp hoặc hồ sơ của quý vị, hãy làm theo thủ tục của mỗi chương trình.

Trợ Cấp Bảo Hiểm Y Tế (Medi-Cal)

Trợ Cấp Thực Phẩm (CalFresh)

Trợ Cấp Tiền Mặt cho Gia Đình có Trẻ Em (CalWORKs)

Trợ Cấp Tổng Quát (General Assistance)

 


©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.