Văn Phòng Dịch Vụ Trợ Cấp và Việc Làm

Văn Phòng Dịch Vụ Trợ Cấp và Việc Làm (DEBS) cung cấp các dịch vụ nhằm nâng cao về y tế, dinh dưỡng, sự an toàn và sức khỏe cho cư dân Hạt Santa Clara. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm cho những cá nhân và  gia đình có thu nhập thấp sẽ nhận được các dịch vụ trợ cấp về y tế, dinh dưỡng, tài chính và việc làm cần thiết.

Nhiệm vụ

Giúp người nhận trợ cấp xã hội có việc làm và có thể tự túc cho cuộc sống của mình và để bảo đảm những cá nhân và các gia đình có thu nhập thấp sẽ nhận được các dịch vụ trợ cấp về y tế, dinh dưỡng, tài chính và việc làm cần thiết.


Tầm nhìn

Tạo ra sự khác biệt qua nhân cách, sự phục vụ, và hiệu suất của việc làm.


Mục tiêu

  • Bảo đảm rằng các nhu cầu căn bản được đáp ứng qua các giúp đỡ một cách chính xác và đúng thời hạn.
  • Giúp người tìm việc kiếm và giữ được việc làm cũng như khiến họ vững vàng hơn nhờ các công cụ và kỹ năng để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
  • Làm giảm số trẻ em và người lớn bị đói qua sự tiếp xúc và quảng bá rộng rãi trong cộng đồng để họ dễ dàng biết đến các dịch vụ dinh dưỡng hiện có. 
  • Nâng cao cuộc sống lành mạnh qua các sách lược quảng bá để gia tăng số trẻ em và người lớn nhận trợ cấp bảo hiểm y tế. 
  • Quảng bá các chương trình hỗ trợ nhà ở khác nhau để giúp những ai có lợi tức thấp hội đủ điều kiện có chỗ ở dài hạn.

Chương Trình

Medi-Cal là chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế Medicaid của liên bang ở tiểu bang California. Đây là một chương trình sức khỏe cộng đồng cho cư dân California có thu nhập và tài sản thấp.

CalFresh ở California, là chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang còn gọi là Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) và đã từng được gọi là Food Stamps. Đây là một chương trình dinh dưỡng cho cư dân California có thu nhập thấp để hỗ trợ mua thêm thực phẩm.

CalFresh Employment & Training (CFET) là chương trình CalFresh Huấn Nghệ và Việc Làm miễn phí và tự nguyện giúp người đang nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh đạt được các kỹ năng, công cụ, giáo dục cơ bản, huấn nghệ, và kinh nghiệm làm việc để tìm một công việc có mức lương đủ sống.

Chương trình CalWORKs giúp các gia đình có trẻ em và phụ nữ mang thai trong 6 tháng cuối của thai kỳ đáp ứng các nhu cầu cơ bản. CalWORKs cung cấp trợ cấp tiền mặt có thời hạn, gởi trẻ và bảo hiểm y tế.

CalWORKs (Chương Trình CalWORKs Việc Làm) là chương trình miễn phí giúp người nhận trợ cấp CalWORKs đạt được các kỹ năng, công cụ, giáo dục căn bản, huấn nghệ và kinh nghiệm làm việc để tìm một công việc có mức lương đủ sống.

Chương trình Trợ cấp Tổng Quát hỗ trợ tiền mặt và dịch vụ việc làm cho cư dân của Hạt Santa Clara là người lớn không có trẻ em mà không được một trợ giúp nào khác.

Dịch Vụ Hướng Nghiệp của Trợ Cấp Tổng Quát là một chương trình CalFresh Huấn Nghệ và Việc Làm miễn phí để những người nhận trợ cấp thực phẩm CalFresh và Tổng Quát đạt được các kỹ năng, công cụ, giáo dục căn bản, huấn nghệ và kinh nghiệm làm việc để tìm một công việc có mức lương đủ sống.

Chương trình Trợ Cấp Tiền Mặt cho Người Di Dân CAPI được Tiểu Bang California tài trợ. Chương trình này (CAPI) trợ cấp tiền mặt cho người di dân lớn tuổi, khiếm thị, và khuyết tật không hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp SSI/SSP vì tình trạng di trú.


 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.